چند روز پیش رفته بودم برای مرغ‌ها گندم و دان پارس بگیرم که دیدم آقا مرتضای پرنده‌فروش بلدرچین آورده. سه تا گرفتم. از آن روز غذایشان را هرجور که جلویشان می‌گذاشتم، می‌زدند می‌ریختند و بعد با پا، میانش را می‌گشتند و چیزکی می‌خوردند. دیروز دوباره گذرم افتاده بود حوالی پرنده‌فروشی. به آقا مرتضی گفتم. گفت بلدرچین هم مثل مرغ است، عادتش است «پاچین» کند.

واژۀ بامزه‌ای بود.